My self Krishna Yadav. Basically i am from.
I have good knowledge HTML, CSS, Java, Bootstrap, jQuery, PHP, MySQL, Laravel etc.
Prayagraj, Uttar Pradesh, I have completed BCA. I have completed fullStack web developer training and Internship.

K